Bản đồ Việt Nam
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Việt Nam

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ Việt Nam
  • Bản đồ vệ tinh Việt Nam
  • Địa giới hành chính Việt Nam

Latitude/longitude:
Decimal coordinates: 21.0333333333 105.85

Thông tin chung

Việt Nam là một Quốc gia của khu vực Đông Nam Á.

Thể loại: Quốc gia
Dân số: 91519289
Diện tích: 310070 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc