Bản đồ tỉnh Bắc Ninh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bắc Ninh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ tỉnh Bắc Ninh
  • Bản đồ vệ tinh tỉnh Bắc Ninh
  • Địa giới hành chính tỉnh Bắc Ninh

Latitude/longitude:
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Bắc Ninh là một Tỉnh của Quốc gia Việt Nam.

Thể loại: Tỉnh
Quốc gia: Việt Nam
Dân số: 1009779
Diện tích: 82271 ha