Bản đồ thành phố Cần Thơ
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Cần Thơ

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thành phố Cần Thơ
  • Bản đồ vệ tinh thành phố Cần Thơ
  • Địa giới hành chính thành phố Cần Thơ

Latitude/longitude: N, E
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Cần Thơ là một Thành phố của Quốc gia Việt Nam.

Thể loại: Thành phố
Quốc gia: Việt Nam
Dân số: 1147067
Diện tích: 140162 ha