Bản đồ huyện Lai Vung, Đồng Tháp
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Lai Vung, Đồng Tháp

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Lai Vung, Đồng Tháp
  • Bản đồ vệ tinh huyện Lai Vung, Đồng Tháp
  • Địa giới hành chính huyện Lai Vung, Đồng Tháp

Latitude/longitude: 10 14 43N, 105 38 40E
Decimal coordinates: 10.2453 105.644

Thông tin chung

Lai Vung là một Huyện của Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Đồng Tháp
Dân số: 153788
Diện tích: 23838 ha