Bản đồ huyện Đắk Đoa, Gia Lai
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đắk Đoa, Gia Lai

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Đắk Đoa, Gia Lai
  • Bản đồ vệ tinh huyện Đắk Đoa, Gia Lai
  • Địa giới hành chính huyện Đắk Đoa, Gia Lai

Latitude/longitude: 14 07 02N, 108 09 36E
Decimal coordinates: 14.1172 108.16

Thông tin chung

Đắk Đoa là một Huyện của Tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Gia Lai
Dân số: 74394
Diện tích: 98041 ha