Bản đồ thành phố Hải Phòng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hải Phòng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thành phố Hải Phòng
  • Bản đồ vệ tinh thành phố Hải Phòng
  • Địa giới hành chính thành phố Hải Phòng

Latitude/longitude: N, E
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Hải Phòng là một Thành phố của Quốc gia Việt Nam.

Thể loại: Thành phố
Quốc gia: Việt Nam
Dân số: 1884468
Diện tích: 1507570 ha