Bản đồ thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Đồ Sơn, Hải Phòng

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng
  • Bản đồ vệ tinh thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng
  • Địa giới hành chính thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng

Latitude/longitude: 20 42 41N, 106 44 54E
Decimal coordinates: 20.7114 106.748

Thông tin chung

Đồ Sơn là một Thị xã của Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Thể loại: Thị xã
Quốc gia: Việt Nam
Thành phố: Hải Phòng
Dân số: 51417
Diện tích: 4237 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Bàng La
Ngọc Hải
Ngọc Xuyên
Vạn Hương
Vạn Sơn