Bản đồ thành phố Hồ Chí Minh
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hồ Chí Minh

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thành phố Hồ Chí Minh
  • Bản đồ vệ tinh thành phố Hồ Chí Minh
  • Địa giới hành chính thành phố Hồ Chí Minh

Latitude/longitude: N, E
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Hồ Chí Minh là một Thành phố của Quốc gia Việt Nam.

Thể loại: Thành phố
Quốc gia: Việt Nam
Dân số: 0
Diện tích: 0 ha