Bản đồ tỉnh Kiên Giang
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Kiên Giang

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ tỉnh Kiên Giang
  • Bản đồ vệ tinh tỉnh Kiên Giang
  • Địa giới hành chính tỉnh Kiên Giang

Latitude/longitude: N, E
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Kiên Giang là một Tỉnh của Quốc gia Việt Nam.

Thể loại: Tỉnh
Quốc gia: Việt Nam
Dân số: 1726026
Diện tích: 634833 ha