Bản đồ huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Bắc Sơn, Lạng Sơn

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn
  • Bản đồ vệ tinh huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn
  • Địa giới hành chính huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn

Latitude/longitude: 21 48 57N, 106 15 28E
Decimal coordinates: 21.8158 106.258

Thông tin chung

Bắc Sơn là một Huyện của Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lạng Sơn
Dân số: 61954
Diện tích: 70036 ha