Bản đồ huyện Chi Lăng, Lạng Sơn
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Chi Lăng, Lạng Sơn

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Chi Lăng, Lạng Sơn
  • Bản đồ vệ tinh huyện Chi Lăng, Lạng Sơn
  • Địa giới hành chính huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

Latitude/longitude: 21 40 05N, 106 37 24E
Decimal coordinates: 21.6681 106.623

Thông tin chung

Chi Lăng là một Huyện của Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lạng Sơn
Dân số: 74867
Diện tích: 70465 ha