Bản đồ huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Hữu Lũng, Lạng Sơn

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn
  • Bản đồ vệ tinh huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn
  • Địa giới hành chính huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

Latitude/longitude: 21 34 33N, 106 20 33E
Decimal coordinates: 21.5758 106.342

Thông tin chung

Hữu Lũng là một Huyện của Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lạng Sơn
Dân số: 107869
Diện tích: 80790 ha