Bản đồ thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Lạng Sơn, Lạng Sơn

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
  • Bản đồ vệ tinh thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn
  • Địa giới hành chính thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn

Latitude/longitude: 21 51 19N, 106 44 50E
Decimal coordinates: 21.8553 106.747

Thông tin chung

Lạng Sơn là một Thành phố của Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Thể loại: Thành phố
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Lạng Sơn
Dân số: 106110
Diện tích: 7769 ha