Bản đồ tỉnh Phú Yên
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Phú Yên

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ tỉnh Phú Yên
  • Bản đồ vệ tinh tỉnh Phú Yên
  • Địa giới hành chính tỉnh Phú Yên

Latitude/longitude: N, E
Decimal coordinates: 0 0

Thông tin chung

Phú Yên là một Tỉnh của Quốc gia Việt Nam.

Thể loại: Tỉnh
Quốc gia: Việt Nam
Dân số: 879560
Diện tích: 506057 ha
Các đơn vị hành chính trực thuộc
Đồng Xuân
Đông Hòa
Phú Hòa
Sơn Hòa
Sông Cầu
Sông Hinh
Tuy An
Tuy Hòa