Bản đồ huyện Trấn Yên, Yên Bái
My places
Chọn ngôn ngữ:

Bản đồ địa giới hành chính của Trấn Yên, Yên Bái

Hôm nay ngày 21 tháng 12 năm 2012

  • Bản đồ huyện Trấn Yên, Yên Bái
  • Bản đồ vệ tinh huyện Trấn Yên, Yên Bái
  • Địa giới hành chính huyện Trấn Yên, Yên Bái

Latitude/longitude: 21 42 20N, 104 48 56E
Decimal coordinates: 21.7056 104.816

Thông tin chung

Trấn Yên là một Huyện của Tỉnh Yên Bái, Việt Nam.

Thể loại: Huyện
Quốc gia: Việt Nam
Tỉnh: Yên Bái
Dân số: 82284
Diện tích: 62860 ha